.:: گروه صنعتی عمادکار - مقالات ::.

   

صنعت ، معدن ، انرژی

فارسی    
گروه صنعتی عمادکار
اجرای پایپینگ صنعتی2
ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ در ﺻﺪ زﻳﺎدي از ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺨﺎزن و ﻇﺮوف و ﺗﺠﻬﻴﺰات دوار ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ در ﺻﺪ زﻳﺎدي از ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺨﺎزن و ﻇﺮوف و ﺗﺠﻬﻴﺰات دوارﻫﻤﭽﻮن ﭘﻤﭗ و ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر و ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ و ﻛﺎﻧﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد.در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ، ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲﻫﺎ ، ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺗﺼﻴﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻏﺬاﺋﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد...
دانلود فایل

اجرای پایپینگ صنعتی
ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ در ﺻﺪ زﻳﺎدي از ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺨﺎزن و ﻇﺮوف و ﺗﺠﻬﻴﺰات دوار ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ در ﺻﺪ زﻳﺎدي از ﻣﺠﺘﻤﻊ را ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺛﺎﺑﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﺨﺎزن و ﻇﺮوف و ﺗﺠﻬﻴﺰات دوارﻫﻤﭽﻮن ﭘﻤﭗ و ﻛﻤﭙﺮﺳﻮر و ﺧﻄﻮط ﻟﻮﻟﻪﻛﺸﻲ و ﻛﺎﻧﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲدﻫﺪ ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﺻﻨﻌﺘﻲ اﻃﻼق ﻣﻲﺷﻮد.در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻴﺮوﮔﺎﻫﻬﺎ، ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲﻫﺎ ، ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎ، ﺗﺼﻴﻔﻴﻪﺧﺎﻧﻪﻫﺎ، واﺣﺪﻫﺎي ﺳﻨﺘﺰ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و داروﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺗﺒﺪﻳﻠﻲ ﻏﺬاﺋﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد...
دانلود فایل

کاسه نمدها-اورینگها- پکینگ ها- گرگیرها
اورﯾﻨﮓ ﺣﻠﻘه ﻻﺳﺘﯿﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﮫ ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده زﯾﺎدي در ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﻲ ، ﺧﻮدرو و ﻏﯿﺮه را دارد ﺑﺮاي ﺗﺸﺨﯿﺺ دادن اورﯾﻨﮓ اﺻﻠﻲ و ﻧﺴﻮز از ﺟﻨﺲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ))اﯾﺮاﻧﻲ ( ﻛﻤﻲ اورﯾﻨﮓ را ﻣﻲ ﻛﺸﯿﻢ اﮔﺮ ﺳﻄﺢ اورﯾﻨﮓ ﺣﺎﻟﺖ اولیه ﺷﻜﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاد ﺟﻨﺲ آن اﺻﻠﻲ و ﻧﺴﻮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ اورﯾﻨﮓ ھﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ را اﮔﺮ ﻛﻤﻲ ﺑﻜﺸﯿﻢ ﺷﺎھﺪ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج در ﺳﻄﺢ آن ﺧﻮاھﯿﻢ ﺷﺪ و ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﻲ دھﺪ.
دانلود فایل

طراحی و ساخت
صنایــع بــزرگ بــه علــت تعــدد تجهیــزات، دارای قطعــات مصرفــی زیــادی میباشــند کــه اتمــام ایــن قطعــات و عــدم دسترســی بــه آنهــا هزینههـای بسـیار گزافـی را بـه نحـو مسـتقیم و غیـر مسـتقیم بـه مجموعههـا وارد مینمایـد. بـا تهیـه شناسـنامه فنـی قطعـات ایـن امـکان فراهـم میآیـد تـا در هـر زمانـی سـفارش سـاخت قطعـه صـادر شـده و بـه نحـو صحیحـی تحویلگیـری شـود. کارشناسـان ایـن شـرکت بـا تجربـه تهیـه شناسـنامه فنـی بـرای رنـج وسـیعی از قطعـات و حضـور در صنایـع مختلـف، آمادگـی خـود را بـرای تهیـه ایـن مـدارک فنـی اعـلام میدارد.
دانلود فایل

پمپ ها
ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎﻱ ﺩﻭﺭ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺭﻓﻊ ﻧﻴﺎﺯﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥﻫﺎ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﭘﻤﭗﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺍﺯ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﺰﺍﺭ ﺳﺎﻝ ﭘﻴﺶ ﺗﺎﻛﻨﻮﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻛﻮﭼﻚ ﺗﺎ ﺑـﺰﺭﮒ ﻭ ﺳـﺎﺩﻩ ﺗـﺎ ﭘﻴﺸـﺮﻓﺘﻪ ﺁﻥ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻕ ﺯﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺍﻥ ﻭ ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻢ ﻭﺻـﻨﻌﺖ ﻭ ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮﮊﻱ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎﻱ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻃﻮﺭﻱ ﻛﻪ ﺣﺘﻲ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺎﺷـﻴﻦ ﻣﻌﻤـﻮﻟﻲ ﺍﺯ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﺁﻥ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺍﺯ ﻗﺒﻴﻞ ﭘﻤﭗ ﺁﺏ،ﭘﻤﭗ ﺭﻭﻏﻦ،ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﭘﻤﭗ ﺷﻴﺸﻪ ﺷـﻮﺭ ﻭ . . ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ...
دانلود فایل

اوریفیس (دستور العمل)
اريفيس متر يكي از روش هاي اندازه گيري دبي است . اريفيس بطور ساده از يك مجراي با قطر كمتر از قطر لوله يا كانال تشكيل شده است كه با عبور جريان سيال از آن , افت فشاري بين دو طرف اريفيس بوجود مي آيد .
دانلود فایل

اندازه شناسی
هدف از اندازهگیری چیست؟ آیا اندازهگیری به منظور کنترل فرآیند میباشد ؟ آیا برای نقل و انتقال و حسابداری مورد استفاده قرار میگیرد ؟ آیا سیال پاک میباشد یا سیالی است کثیف با ویسکوزیته باال ؟ انتخاب روش اندازهگیری مناسب مستلزم شناخت شرایط عملیاتی و خواص سیال است....
دانلود فایل

اصول عیب یابی مکانیل سیل ها
دانلود فایل

مفاهیم و راهنمای مدیریت پروژه
ﺑﻲ ﺷﻚ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮ اﺳﺘﻔﺎدهﺗـﺮﻳﻦ ﺷـﺎﺧﻪﻫـﺎي ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ، ﻃـﻲ ﻣﻘﺪﻣﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑـﻪ ﺣـﺎل از ﭘـﺮوژه ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮوژه ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﺑﺘﺪا و اﻧﺘﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻳﻜﺘﺎ و ﺑﻲ ﻫﻤﺘـﺎ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﭼﻨﺪ دﻫﺔ اﺧﻴﺮ ﺑﻮده ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﭼﻨـﻴﻦ ﻣـﻲﺗـﻮان ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﮔﺮﻓـﺖ؛ ﺑﺴـﻴﺎري از ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دور ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل روي داده و روي ﻣـﻲدﻫـﺪ ﺑـﻪ ﭘﺮوژه ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ...
دانلود فایل

تشریح مبانی هیدرولیک و توان سیالات
به موادی که خاصیت روان شدن یا جاری شدن دارند و به شکل گاز یا مایع هستند، نظیر هوا و آب را، سیال گویند. تصادفاً این دو سیال یکی به شکل باد و دیگری به شکل آبهای زیرزمینی و آبهای جاری، دو عنصر تأثیرگذار در پایه و اساس تمدن ایران اسالمی و ایران باستان می باشند...
دانلود فایل

توصیه های فنی در خصوص انتخاب پمپ های گریز از مرکز
   اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﮔﺮﻳﺰ از ﻣﺮﻛﺰ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژدر ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ و ﻟﻮﻟﻪ ﻛﺸﻲ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻣﻬﻢ ﻫﺪ ﻳﺎ ارﺗﻔﺎع آﺑﺪﻫﻲ و دﺑﻲ ﻳﺎ ﻧﺮخ آﺑﺪﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮاي اﻧﺘﺨﺎب ﭘﻤﭗ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش آب در ﺳﻴﻜﻞ آب ﭼﻴﻠﺪ ﻳﻚ ﭼﻴﻠﺮ ﺗﺮاﻛﻤﻲ ، اﺑﺘﺪا ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﻣﻬﻨﺪس ﻃﺮاح ﺗﺎﺳﻴﺴﺎت ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ دﺑﻲ آب در ﮔﺮدش ﻗﺴﻤﺖ اواﭘﺮاﺗﻮر ﭼﻴﻠﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎر ﺳﺮﻣﺎﻳﻲ ﻛﻞ ﭘﺮوژه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ. .
دانلود فایل


صفحه : [1]
گروه صنعتی عمادکار
گروه صنعتی عمادکار


امور تدارکات (تلگرام و واتساپ) : 09136414838
تلفن گویا: 031-42695831-2
تلفن دفتر مرکزی تهران: 021-44370842
   
فروش و پروژه ها : 09121940732
سامانه پیامکی : 0939-0152030

ایمیل :

info@emadkar.com

   
امور فروش و درخواست کالا و خدمات (واتساپ و تلگرام): 0913-6414210
ایمیل فروش : sales@emadkar.com
ایمیل امور تدارکات : services@emadkar.com


 

© حقوق کپی برداری برای گروه صنعتی عمادکار محفوظ می باشد
طراحی و برنامه نویسی توسط طراحی و توسعه وب سایت صبا